Om Branchearbejdsmiljørådet

for transport og engros

 

Råd

Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros (forkortes BAR transport og engros) er det arbejdsmiljøforum, hvor arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer indenfor transport og engros samarbejder om at fremme arbejdsmiljøforhold på branchens område.

 

Opgaver
Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros blev oprettet i 1999 og opgaverne er fastsat i arbejdsmiljøloven. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros skal medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for branchen.

 

 

Brancheområder
Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros omfatter ca. 350.000 ansatte, og dækker hovedområderne: godstransport, herunder eksportkørsel, renovation, post, og anden godstransport, persontransport, herunder bus, turist- og rutebilskørsel, taxi og anden persontransport, person- og godstransport på skinner, lagre- og vareterminaler, herunder engroslagre, godsterminaler, havne, lufthavne, postterminaler m.v., brand- og redningsområderne, herunder brandvæsen, ambulancetjenester, vejhjælp m.v. samt luftfart, herunder transport af passagerer ved rute-, charter- og taxiflyvning og transport af gods i luften

 

Organisationer
Branchearbejdsmiljørådet består af i alt 20 medlemmer med lige repræsentation af medlemmer fra organisationer på arbejdstagersiden og arbejdsgiversiden. Branchearbejdsmiljørådet afholder årligt 4 møder, hvor arbejdsplaner, budgetter og projekter godkendes. Forretningsudvalget afholder jævnligt møder. Der er nedsat 3 brancheudvalg, som medvirker til at udvikle arbejdsmiljøopgaverne.

 

Arbejdsplaner
Branchearbejdsmiljørådet udarbejder kontinuerligt arbejdsplan og budgetplan for det kommende års brancheindsats på baggrund af en prioritering af organisationernes forslag til nye aktiviteter. Planerne iværksættes i det efterfølgende finansår.

 

Samarbejde
Branchearbejdsmiljørådet koordinerer og samarbejder med blandt andre Beskæftigelsesministeriet, Arbejdstilsynet, Videncenter for Arbejdsmiljø, de øvrige Branchearbejdsmiljøråd, arbejdsmiljøuddannelserne m.fl.

 

Rådgivning
Den primære rådgivende indsats sker gennem løbende udsendelse af branchevejledninger. Herudover er det Branchearbejdsmiljørådets opgave at følge branchens arbejdsmiljøudvikling, afholde konferencer, forestå kampagner, foreslå forskningsprojekter, understøtte uddannelsesaktiviteter m.v.

 

Publikationer
Branchearbejdsmiljørådets publikationer vil løbende blive offentliggjort på hjemmesiden. Publikationerne kan også rekvireres hos branchens organisationer. Er man ikke tilknyttet branchens organisationer kan publikationerne købes hos Videnscenter for Arbejdsmiljø.

 

Finansiering
Branchearbejdsmiljørådets virksomhed finansieres over Finansloven af midler, som opkræves over arbejdsskadeforsikringsselskaberne. Branchearbejdsmiljørådets årlige bevilling er på ca. 4,5 mio.kr. Herudover medfinansierer organisationerne Branchearbejdsmiljørådets aktiviteter.

 

Fællessekretariat og Partssekretariater
Fællessekretariatet varetager sekretariatsfunktionerne for Branchearbejdsmiljørådet og partsinteresserne varetages af sekretariaterne: Arbejdsgiversekretariatet, Arbejdstagersekretariatet og Sekretariatet for ledere.

 

 

Hent vejledning  

BAR transport og engros præsentationsfolder

2007